GITD

Changeling 1m-5 ~ Medium Size ~ Medium Firmness $130.00
Forgemaster 1m-5 ~ Medium Size ~ Medium+ Firmness $160.00
Gherkin 1L-5 ~ Large Size ~ Medium+ firmness $190.00
Gherkin 2L-5 ~ Large Size ~ Medium+ firmness ~ FLOP $190.00
Gherkin 2min-5 ~ Mini Size ~ Medium+ firmness $70.00
Gherkin 3s-3 ~ Small Size ~ Soft+ firmness $80.00
Kappa 2s-5 ~ Small Size ~ Medium+ Firmness ~ FLOP $120.00
Ludwig 1min-5 ~ Mini Size ~ Medium+ Firmness $70.00
Nue 1m-5 ~ Medium Size ~ Medium+ Firmness $140.00